Demokrati och inflytande
Fotograf: Dennis Wernersson

Demokrati och inflytande är viktigt. Du kan påverka genom samtal med lärare, SYV och rektor eller genom klassråd och studeranderåd. I studeranderådet finns representanter från alla klasser. Studeranderådet för alla kursdeltagarnas talan, arrangerar skolgemensamma aktiviteter och har möjlighet att närvara i lärarrådet.

Vi följer Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard. Om du, som går en lång kurs, tycker att skolan har behandlat dig orättvist eller undanhållit information kan du vända dig i följande ordning till:
1.   Lärare
2.   Rektor
2.   Folkhögskolans styrelse
3.   Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

FSR:s uppgift är att stärka de folkhögskolestuderandes rättsliga standard. FSR består av företrädare för RIO, SKL, studerande samt en oberoende jurist. De tar upp ärenden som berör följande:

Information innan kursdeltagaren är antagen och vid kursstart. Deltagarinflytande och studeranderätt. Avgiftsfri undervisning. Intyg. Om en kurs upphör eller ställs in. Utvärdering. Försäkringar. Disiplinära åtgärder. Arkiv- och sekretessregler.

Folkhögskolans beslut om studieomdöme och behörigheter kan inte prövas av FSR. Folkhögskolan faller under förvaltningslagen, offentlighetsprincipen, sekretesslagen och arbetsmiljölagen.

Gamleby folkhögskolas studeranderättsliga standard 2018-2019

Studiehandboken

Gamleby folkhögskolas studiehandbok

GDPR - Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Så behandlas dina personuppgifter av Gamleby folkhögskola och vår huvudman Kalmar läns landsting (PDF)

Så behandlas dina personuppgifter av Landstinget i Kalmar län

När du ansöker till eller studerar vid folkhögskolor i Kalmar län registreras olika personuppgifter om dig. Personuppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till din ansökan eller dina studier. Personuppgifterna behövs bland annat för att Landstingets folkhögskolor ska kunna fullgöra sitt uppdrag att tillhandhålla utbildning. Dina personuppgifter kan exempelvis behandlas för följande ändamål: ansökningsförfarande, antagningsförfarande, kursdeltagande och vid boende på folkhögskolornas internat.

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Landstinget får behandla dina personuppgifter: att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Landstingets myndighetsutövning eller att Landstinget ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Personuppgifter som Landstinget behandlar om dig kan vara namn, personnummer och kontaktuppgifter. Landstinget kan även komma att behandla uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som är nödvändiga för dina studier och ditt boende på folkhögskolornas internat.

Landstinget samlar in personuppgifter från dig och tar även in personuppgifter från andra källor som till exempel folkbokföringen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Landstinget sparar dina personuppgifter så länge det finns ett behov utifrån ändamålet, men också med hänsyn till den tid som olika lagar kräver. Dina personuppgifter kan komma att sparas för arkivändamål av allmänt intresse och för statistiska ändamål.

Hur sprids dina personuppgifter?

Landstinget kan komma att lämna ut dina personuppgifter, exempelvis till myndigheter om det krävs enligt lag och förordning.

Om du har frågor om vilka åtgärder Landstinget har gjort för att skydda dina personuppgifter, kan du kontakta Landstingets dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan.

Dina rättigheter

Du har olika rättigheter när det gäller Landstingets behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och även att begära rättelse eller radering. En annan rättighet är att begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig och att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. De här rättigheterna är dock begränsade eftersom Landstinget måste ta ställning till din begäran utifrån regelverket i dataskyddsförordningen och andra lagar.

Du kan kontakta Landstingets dataskyddsombud om du vill åberopa dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller om du är missnöjd med Landstingets behandling av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Du har också rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Landstinget i Kalmar län, Landstingsstyrelsen, organisationsnummer 232100-0073, är person- uppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på följande sätt.

Post: Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar E-post: landstinget@ltkalmar.se Telefon: 0480-840 00

Landstinget har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för anställda, patienter och andra som landstinget har registrerade personuppgifter om. Dataskyddsombudet arbetar med att informera, ge råd och rapportera avvikelser. Sammantaget kan det sägas att uppgiften är att övervaka att landstinget efterlever dataskyddsförordningen och annan lämplig lagstiftning inom dataskyddsområdet.

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt:
Post: Landstinget i Kalmar län, Dataskyddsombud, Box 601, 391 26 Kalmar
E-post: dataskyddsombud@ltkalmar.se