Socialpedagog – hälsa, natur och miljö

Kommande kurs

Vill du arbeta med socialt arbete och använda den behövandes eget lärande som metod?

Vill du stödja och leda arbetet där människor behöver en positiv förändring av sin livssituation?

 

ÖVERSIKT

Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med socialt förändringsarbete. Att vara socialpedagog innebär att visa ledarskap genom att stödja människor att hitta sin egen väg till en konstruktiv framtid. Med ett professionellt engagemang är socialpedagogen lyhörd för den behövandes egna möjligheter och kan vara ett ställföreträdande hopp genom bekräftande metoder.

Socialpedagogutbildningen på Gamleby folkhögskola vilar på socialpedagogisk grund och är en utbildning inriktad mot fysisk och psykisk hälsa samt ledarskap med natur och kultur som bärande delar. Här får du utveckla din förmåga att stärka andras tilltro till sin egen förmåga.

På din fritid har du nära till Gamlebys natur, Tjust skärgård och havet. Bor du på skolan är det är lätt att ta buss eller tåg till Västervik där det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

Efter avslutad utbildning kan socialpedagoger arbeta inom många skilda typer av verksamheter. Till exempel inom kriminalvård, skola, barn- och ungdomsvård och socialpsykiatri eller missbruksvård. För socialpedagoger med kompetens ser arbetsmarknaden bra ut med höga chanser till jobb efter avslutad utbildning.

På Gamleby folkhögskola har vi utbildat människor i olika former av Socialt arbete sedan 1974. I utbildningen följer vi samhällsutvecklingen och den forskning som leder fram till evidensbaserade metoder. Vår skola arbetar för hållbarhet i alla led och naturen runt vår skola är en del av våra utbildningar.

 

KURSINNEHÅLL

För dig som blivande socialpedagog är du själv ditt främsta arbetsredskap. För den professionella hjälparen är självkännedom viktig. Utbildningen ger dig stöd i utvecklingen mot en professionell yrkesroll. Övning i kommunikation och professionella samtal är bärande delar i utbildningen och vi arbetar mycket praktiskt med grupprocess under utbildningen.

I utbildningen studerar vi både vad som formar människor och hur människor formas genom livet samt vad som gör förändring av olika livssituationer möjligt, utifrån såväl individ-, grupp- och samhällsnivå. Målet är att du ska förstå dig som socialpedagog utifrån såväl yrkesroll som samhällsfunktion.

Du kommer att läsa teoretiska ämnen samt socialpedagogiska metoder, förhållningssätt och behandlingsmodeller. Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse för hur destruktiva livsvanor kan utvecklas men också brytas, ur såväl biologiska, psykosociala som socioekonomiska och existentiella perspektiv.

Vi varvar undervisning i klassrummet med praktik och genomför yrkesrelevanta projekt. Som folkhögskolekurs examineras utbildningen generellt genom 80% närvarokrav och aktivt deltagande i undervisningen samt genom obligatoriska uppgifter, både praktiska och skriftliga.

Kurser under utbildningen är bland annat: Psykologi, Människa och samhälle, Pedagogik – förändringsarbete och lärande, Behandling – samhälle och lagstöd, Socialpedagogiska metoder, Psykiatri – missbruk och beroendeproblematik, Livsstil och empowerment, Hälsa och metodik, Ledarskap och kommunikation.

Hälsa, natur och miljö – lokal utbildningsprofil. På Gamleby folkhögskola arbetar vi socialpedagogiskt med att stärka individen för social och miljömässig hållbarhet. Vår socialpedagogutbildning förhåller sig till intresse- och kvalitetssäkringsorganisationen BALSAM:s riktlinjer. Vår utbildning ger dig både generella färdigheter och en unik inriktning mot hälsa och naturens möjligheter i ditt arbete som socialpedagog.

Vår lokala utbildningsprofil Hälsa, Natur och Miljö syftar till att förbereda dig att kunna arbeta med olika typer av natur och utomhusmiljö som en del av socialpedagogisk metod i flera olika avseenden. Utomhusmiljöer behöver inte endast reduceras till komplement för traditionella terapeutiska miljöer utan styrks av aktuell forskning som hälsofrämjande miljöer i sig. Som ämne handlar miljöpsykologi om utemiljöns funktion och betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

Vår utbildning genomsyras av hälsofrämjande perspektiv och vår utbildningsprofil påverkar innehållet i alla våra kurser. Utbildningsprofilen medför också unikt utbildningsinnehåll, bland annat; uppfattning och erfarenhet av miljöer, naturbaserade behandlingsmetoder, natur/aktivitet och utveckling, natur och djurassisterade metoder, salutogen hälsopedagogik samt hälsofrämjande friluftsliv.

Den sociomateriella miljön vi människor vistas i utgör en grundförutsättning för vår hälsa och de relationer vi formar. Olika utomhusmiljöer är potentiella arenor med olika förutsättning för såväl livlig aktivitet som kontemplation och ger både upplevelser och återhämtning. Även inomhusmiljöns betydelse diskuteras i utbildningen.

Under socialpedagogutbildningen arbetar vi själva mycket både i och med naturen. De miljöer vi vistas i är både resurs och metod. I utbildningen bidrar detta till vår egen personliga utveckling genom självkännedom och delaktighet i grupprocess. Det ger dig som socialpedagog förtrogenhet att vara tillsammans med, leda och stödja individer och grupper i olika typer av utomhusmiljöer.

Lärande i arbete, LIA, är en obligatorisk och viktig del i utbildningen. Under två LIA-perioder om totalt 18 veckor kommer du få yrkeserfarenhet att koppla till teoretiska kunskaper vi arbetar med på skolan. Som studerande söker du själv LIA-plats och för många blir LIA en genväg till framtida arbeten genom nya yrkeskontakter inom till exempel behandling, socialpsykiatri, kriminalvård eller skola. Du får möjlighet att söka dig till yrken inom många områden där det finns behov av personer med socialpedagogens yrkeskunskaper.

 

ANSÖKAN

För att kunna ansöka behöver du gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper samt särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan göra undantag om vi bedömer att du kan klara av utbildningen och i framtiden arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Innan du ansöker behöver du ha skaffat dig yrkeserfarenhet som är relevant för en fortsättning inom socialt arbete. Det är du som behöver påvisa relevansen av yrkeserfarenheten vid vår intervju och även andra livserfarenheter kan vara relevanta.

Tillsammans med din ansökan vill vi att du skickar in ett personligt brev där du berättar om dig själv och dina framtida mål med studierna. Var beredd att uppge referenser.

När vi fått in din ansökan kallar vi dig till intervju och antagningsprövning i Gamleby under maj 2022.

 

BESÖK OSS

Vill du besöka oss och ta en titt på utbildningen? Har du frågor kring grundläggande och särskilda behörigheter? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Eva Grenfeldt via telefon på 0493-131 15 eller via e-post på eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se. Hon svarar gärna på alla dina frågor.

 

KOSTNADER

Information om kostnader för kost, logi, litteratur m.m. hittar du på sidan Studieekonomi.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på eftergymnasial nivå (B1) och den kan även berättiga till arbetsförmedlingens aktivitetsstöd om du uppfyller de villkor som krävs för stödet.

 

Anmälan ej möjlig för närvarande