Studiehandbok

SKOLINFORMATION – FRÅN A TILL Ö

Anslagstavlor

Finns i övre korridoren. Ta en titt varje dag!

Avstängning, avskiljning eller andra disciplinära åtgärder

Om en deltagare bryter mot skolans ordningsregler eller värdegrund kommer skolan att vidta disciplinära åtgärder. Dessa är muntlig och skriftlig varning, avstängning eller avskiljande från skolan. Beslut om åtgärd fattas av rektor och meddelas skriftligt. Alla ärenden dokumenteras och följs upp. Alla brott polisanmäls. Internatboendet regleras i ett särskilt hyreskontrakt med tillhörande ordningsregler. Skolan följer en särskild ordning när det gäller hantering av disciplinära ärenden, enligt nedanstående tre steg:

 • Steg 1. Muntlig varning

Deltagaren kallas till ett samtal med kontaktlärare samt ev. kurator och/eller rektor. Deltagaren tilldelas en muntlig varning och i samtalet tydliggörs på vilket sätt hen har brutit mot skolans ordningsregler eller värdegrund. Deltagaren informeras även om vad som är nästa steg om hen inte följer skolans regler.

 • Steg 2. Skriftlig varning

Deltagaren kallas till ett samtal med kontaktlärare, rektor och ev. kurator. Deltagaren tilldelas en skriftlig varning. I samtalet och i brevet framkommer på vilket sätt hen har brutit mot skolans ordningsregler eller värdegrund. Deltagaren informeras även om vad som är nästa steg om hen inte följer skolans regler. Deltagaren undertecknar brevet som en bekräftelse på att hen har läst och förstått betydelsen av varningen.                          

 • Steg 3. Avstängning eller avskiljande 

Om den skriftliga överenskommelsen inte efterlevs beslutar rektor om avstängning eller avskiljande från utbildningen. Vid avstängning av den studerande informeras muntligt och skriftligt om vilken typ av avstängning som avses och även om hur lång tid avstängningen gäller. Avstängning från undervisning kan även ske under tid för utredning. Utredningen fungerar som underlag för ett definitivt beslut. I grova fall där studerande eller personal utsätts för risk stänger rektor omedelbart av eller avskiljer den studerande från skolan. Beslut om avstängning/avskiljande av studerande fattas av rektor. 

Din rätt att överklaga

Deltagaren kan överklaga beslut om avskiljande från undervisningen till skolans styrelse och/eller till  Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). 

Bastu

Finns i gymnastiksalens omklädningsrum. Måndag, onsdag, fredag och lördag från klockan 17.00 till 21.00 kan du använda bastun.

Behörigheter

På Allmän kurs kan du få motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola och universitet. Folkhögskolan kan utfärda intyg om grundläggande behörighet  när du uppfyllt omfattnings- och innehållskrav:

Omfattningskrav – du ska studera en viss tid, alltså genomfört något av nedanstående fyra alternativ: 

1. Du kan studera tre år på folkhögskola. 

2. Du kan studera två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller komvux. (ca 800 godkända gy-poäng)

3. Du kan studera två år på folkhögskola om du har grundskolan och har minst ett års erfarenhet från arbetslivet. 

4. Du kan studera ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i minst två år. (ca 1600 godkända gy-poäng))

Innehållskrav till högskolan 

Du ska ha motsvarande godkänd nivå i följande kurser:

•Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

•Engelska 5 och 6

•Matematik 1 a, b eller c

•Samhällskunskap 1a1

•Naturkunskap 1a1

•Religionskunskap 1

•Historia 1a1

Innehållskrav till yrkeshögskolan 

Du ska ha motsvarande godkänd nivå i följande kurser:

•Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

•Engelska 5 

•Matematik 1 a, b eller c

•Samhällskunskap 1a1

•Naturkunskap 1a1

•Religionskunskap 1

•Historia 1a1

Du kan också skaffa dig särskilda behörigheter i t.ex. naturvetenskapliga ämnen. Du kan inte räkna meritpoäng på folkhögskolekurser. Du gör en studieplanering tillsammans med din kontaktlärare eller studie- och yrkesvägledare.

Hög frånvaro (mer än 20%) påverkar dina möjligheter att få önskade behörigheter.

Bibliotek

Biblioteket är öppet alla dagar för självbetjäning. Information om lånerutiner m.m. sker i början av läsåret. Böcker återlämnas i lådan som står i biblioteket. Nora Grimstrup är biblioteksansvarig.

Bussbokning

Skolans minibussar kan endast bokas av personal på skolan. Bussarna får endast användas för  bruk i utbildningssammanhang. Resor med skolans bussar betalas av de studerande och ansvarig lärare/personal ansvarar för att betalning sker till expeditionen. Längre studieresor med skolans buss kostar 35:-/mil. Resor inom Västerviks kommun ingår i serviceavgiften.  Ansvarig personal ombesörjer att resorna betalas av deltagarna. Betalningen sker via faktura. Fyll alltid i mätarställningen i körjournalen både vid resans början och slut. Uppkomna skador rapporteras till vaktmästare eller reception. När bussen hämtas måste lista på chaufför och passagerare lämnas (säkerhetsrutin) till reception. 

Vid tankning eller parkering som betalas med skolans bensinkort ta alltid kvitto/parkeringslapp, som lämnas till reception. Bussen återlämnas med minst halv tank. Städa alltid bussen efter den använts.

CSN

För dig under 20 år

Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälpen beviljas utan ansökan. Inackorderingstillägg och extra tillägg ansöker du själv om hos CSN. Vilken summa du får beror på restiden eller avståndet mellan hemmet och folkhögskolan.

Bor du i Västerviks kommun och inte har färdigt gymnasium kan du ansöka om ett busskort vid kursstart.

För dig över 20 år

Du kan få studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. 

Om du har fyllt 25 år prövar CSN om du har rätt till det högre bidraget. Det finns även tilläggsbidrag för dig med barn, samt tilläggslån och merkostnadslån. 

Arbetslös under 25 år

Om du uppfyller kraven kan du få det högre bidraget från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 till och med det kalenderår du fyller 24. Du ska vara arbetslös och inskriven i jobbgarantin för unga eller i jobb- och utvecklingsgarantin i anslutning till studiernas början. Du ska sakna gymnasieexamen eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning om du ska läsa på gymnasial nivå.

Ansökan sker via CSN:s hemsida. 

Kontakta CSN på www.csn.se, telefon 0771-27 60 00 eller studie- och yrkesvägledare för mer information. 

Cyklar 

Skolan har ett antal cyklar att låna ut till deltagare och personal. Cyklarna bokas och nycklar hämtas och lämnas på expeditionen. 

Datorer och trådlöst nätverk

Du som studerar på skolan har möjlighet att ansluta din egna dator till skolans trådlösa nätverk ”GFHS-skolwifi”. Lösenordet meddelas vid teminsstart. Hastigheten på det trådlösa nätverket är begränsad för att vi ska kunna erbjuda en rättvis fördelning av bandbredden.

Dina användaruppgifter som du har för att logga in på skolans datorer är personliga och du ansvarar för allt som görs på datorn när du är inloggad. Lämna inte ut ditt användarnamn och lösenord till någon annan. 

Skolarbete går alltid före annan användning av skolans datorer. Skolans skrivare är endast avsedda för utskrifter av skolarbeten och lektionsmaterial. Hjälp oss att bli mer miljövänliga och spara papper genom att göra dubbelsidig utskrift, samt bara skriva ut det som är nödvändigt för skolarbetet. 

Försök efter bästa förmåga att förhindra att skadliga program förs in på skolans datorer. Kontrollera filer som du tar med dig från egen dator eller laddar ned från internet med ett antivirusprogram. 

Det är inte tillåtet att via skolans nätverk och datorer surfa på hemsidor som har ett olagligt eller oetiskt innehåll. All webbtrafik loggas tillsammans med användarnamn och ip-adress och sparas för att i efterhand kunna användas vid utredning av överträdelser eller lagbrott. 

Det är förbjudet att försöka gå runt de säkerhetsbegränsningar som finns på datorer och nätverk för att göra sådant som man inte har befogenhet till (t.ex. installera program eller koppla bort accesspunkter).

Dofter

För allas trivsel använder undviker vi starka dofter i skolans lokaler, t.ex. parfymer och parfymerade tvätt- och sköljmedel.

Drogpolicy

Utifrån Gamleby Folkhögskolas värdeord medmänsklighet (en del av skolans värdegrund) gäller  följande regler och rutiner vid droganvändning:

Vi använder inte någon form av droger inom skolans område. Med droger avser vi alkohol,  narkotika, dopingpreparat och övriga preparat som inte är förskrivna av läkare. Drogpolicyn  gäller även i samband med skolarbete utanför skolan, studieresa eller praktik. Både på skolan  och på internatet ska trivsel och sammanhållning råda, vilket lätt kan slås sönder av ett drogbruk. Effekten kan bli att hänsyn och solidaritet försvinner och att en del kamrater slås ut. En avstängning eller ett avskiljande kan bli följden av att inte följa skolans drogpolicy.

Handlingsplan vid droganvändning

1. Vid misstanke om droganvändning hos deltagare, både boende på internat och  externatboende, meddelas rektor.

2. Rektor har enskilt samtal med berörd deltagare efter samråd med skolans kurator. Rektor  redogör för skolans drogpolicy.

3. Två personal från skolan följer deltagaren till Västerviks kommuns beroendeenhet,  vuxenenheten Varvet. Där lämnas urinprov som snabbanalyseras på plats. Urinprovet sänds  också till RMV Linköping för vidare analys.

4a. Vid negativt svar ges möjlighet till samtal med rektor och kurator.

 4b. Vid positivt resultat erbjuds deltagaren drogförebyggande behandling på Varvet samt  urinprovtagning en gång i veckan under en tidsperiod som man enas om i samråd med Varvet.  Överenskommelsen sker i samarbete mellan skolans rektor, kurator och Varvets behandlare. Rektor meddelar deltagare. 

Om deltagaren inte accepterar gällande regler eller inte följer med för provtagning vid angiven tid stängs deltagaren av från undervisningen med omedelbar verkan och från boendet inom en vecka om inte situationen påkallar omedelbar utflyttning eller avskiljning.

Om det visar sig att deltagaren ger positivt resultat under behandlingsperioden eller om behandlingen inte fullföljs stängs deltagaren av från undervisningen med omedelbar verkan och från boendet inom en vecka om inte situationen påkallar omedelbar utflyttning eller avskiljning.

Deltagaren förbinder sig att delta i extra drogtest om skolan så önskar.

5. Gamleby folkhögskola står för kostnaden för provtagningarna. Skolan gör även orosanmälan till socialförvaltningen om det finns minderåriga barn i deltagarens närhet.

6. Vid misstanke om narkotikabruk eller annan brottslig verksamhet anmäls/informeras detta till  polismyndigheten av Gamleby folkhögskola.

Ekonomi och fakturarutiner

Vi skickar ut våra fakturor med i princip en faktura var fjärde vecka. Du betalar bara mat för de veckor det är undervisning på skolan. Du betalar internathyra så länge du har ett kontrakt.

Om räkningen inte blir betald kommer du bli kontaktad av skolans administration för att komma tillrätta med din betalningssituation. Om du inte följer överenskommelsen händer följande:

Det som händer på skolan är att du blir uppsagd från internatet. Du kommer inte heller ha möjlighet att äta på skolan. 

Det som händer utanför skolan är att samhällets rutiner för obetalda fakturor sätter igång, vilka vi på skolan inte kan påverka.

1. Sju dagar efter sista inbetalningen går kravet från landstinget till Visma Collectors som därmed tar över indrivningen av betalningen. Visma Collectors lägger på eget arvode. Dessutom tillkommer dröjsmålsränta.

2. Om betalningen dröjer ytterligare lämnar Visma Collectors ett betalningsföreläggande till Kronofogden som ger dig en viss tid att förklara och betala. Ytterligare extrakostnader tillkommer liksom dröjsmålsränta.

3. Kronofogden begär indrivning som kan innebära att skulden dras på kommande lön när du börjar arbeta. Annars kan Kronofogden begära att ta tillgångar du har t.ex. en bil, dator eller tv.

4. Har du fått betalningsanmärkning hamnar du i tre år i ett offentligt register som försvårar eller omöjliggör att ta banklån, skriva hyreskontrakt eller andra avtal såsom mobilavtal.

Expedition

Expeditionens öppettider är måndag till fredag 08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00. På expeditionen finns rektor Karin Olsson, ekonomiassistent Birgitta Valterson och assistent Marianne Karlsson. 

Faitrade

I nedre dagrummet har skolan en Fairtrade-kiosk, där du kan fika eller kanske köpa en present.

Folkhögskolans värdegrund

Välkommen till  Gamleby folkhögskola.  Vårt motto är att Mötas, lära och växa 

All verksamhet vid Gamleby folkhögskola vilar på en och samma värdegrund. 

Vår väg framåt vilar på Gamleby folkhögskolas fem värdegrundsord:

NYFIKENHET

Vi möter varandra med nyfikenhet, utan fördomar. 

Vi ser med nyfikenhet på nya lärdomar och  möjligheterna att växa som människor.

GEMENSKAP 

Till gemenskapen bidrar alla. Vi har gemensamma  aktiviteter där vi lär av varandra.

KUNNIGHET

Vi är kunniga i det vi gör. I mötet med kunskap växer vi som människor.

MEDMÄNSKLIGHET

I en tolerant och medmänsklig atmosfär möter vi  varandra. Det ger oss ro att växa som människor. Vi tar ansvar för oss själva och varandra.

ENGAGEMANG

Vi är engagerade. Det ger energi och dynamik  till samspelet mellan människor och kunskap.

Folkhögskolans uppdrag

Vårt uppdrag från regering och riksdag är:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa  engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftorna i samhället och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
 • Bidra till att bredda och öka delaktigheten i kulturlivet.

Fritid

Skolan har en egen gymnastiksal som är bokningsbar utanför schemalagda tider. Där finns det utrustning för bollspel och styrketräning mm. Skolan har kanadensare som man kan boka i kanotpärmen i övre dagrummet. Det finns också en discgolfbana med 6 korgar på skolans område. Discar och karta finns i Sundlådan, som står på skolans baksida bakom miljöstationen. Sundlådan rymmer även andra spel och annan utrustning för sund verksamhet och friskvård.

Trots att Gamleby är en relativt liten ort finns det en hel del man kan göra på sin fritid. Nedan finns några förslag: (se även www.gamleby.se )

Gamleby Sporthall och bowling

Förutom skolans egen gymnastiksal finns en idrottshall i Gamleby. Den ligger på Gundelvägen 2 (i samma område som GTV). I anslutning till idrottshallen ligger även en bowlinghall och restaurang.

Gamleby Träningscenter

Styrketräning och konditionsmaskiner. Enklare styreträningsmöjligheter finns även i skolans egen gymnastiksal.

Tjustvallen 

I Gamleby vid foten av Garpedansberget ligger Tjustvallen. Där finns bland annat fotbollsplaner, tennisbanor, en konstfrusen bandybana och anslutning till elljusspår.

På sommarhalvåret spelas tennis och fotboll på Tjustvallen.

Under vintern spolas den konstfrusna isbanan på Tjustvallen. Där har Tjust Bandy sin verksamhet och på isbanan anordnas också allmänhetens åkning. Under sportlovet anordnar föreningen skridskodisco på isbanan.

Garpedansberget

Ett utmärkt friluftsområde med bl.a. utsiktsplatser över Gamleby och Gamlebyviken. Här finns en elbelyst motionsslinga på 2,5 km för promenader, löpning och skidåkning. På berget finns också skulpturparken Garpes Vänner. Det är en 300 m lång konstsalong med troll och annat.

Gamlebyviken

Både GTV och folkhögskolan ligger i anslutning till Gamlebyviken. Vaktmästarna på skolan lånar ut kanoter med paddlar och flytvästar. Gamlebyviken är känd för sitt fina gäddfiskevatten.

Hammarsbadet

Hammarsbadet är en fyrstjärnig campingplats som ligger vid Gamlebyviken på fem minuters promenadavstånd från GTV. På campingplatsen finns hopptorn, lagun, studsmatta, minigolf och beachvolleyplan. Båtar uthyres.

Gamleby OK:s klubbstuga

Orienteringsklubben har en stuga med tillhörande friluftsområde tre kilometer väster om Gamleby. Här har du möjlighet att utnyttja de permanenta slingorna på 2,5  5 samt 10 km, såväl sommar som vinter.

Folkparken i Gamleby 

Gamleby folkpark en av Sveriges äldsta folkparker. Med jämna mellanrum är det underhållning. 

Tjustbio

Gamleby biografförening visar aktuella filmer under hela läsåret, samt anordnar en stor filmfestival i april. Bioprogrammet hittar du på gamleby.se/tjustbioprogram. Tjustbio ligger i en flygel till Åby herrgård mellan gamla torget och centrum.

Boulebana i Unos Park

Gamboule heter föreningen och de träffas två gånger per vecka.

Fritidsverksamheten i hela Västerviks kommun hittar du på www.vastervik.se eller i vår informationspärm som finns i övre dagrummet.

Fusk och plagiat

Vi kör vissa skriftliga skolarbeten i programmet Urkund. Fusk och plagiat medför att rätten till behörighet i ämnen kan förverkas och eventuellt omdöme påverkas negativt.

Försäkring

Region Kalmar län tecknar olycksfallsförsäkring för alla kursdeltagare. Försäkringen  gäller dygnet runt. Under praktik finns både olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring. För boende i skolans internat rekommenderar vi att du tecknar en hemförsäkring som täcker  förlust av lösegendom.

Offentlighetsprincipen och sekretesslagen

Offentlighetsprincipen ger var och en rätt att begära att ta del av allmänna handlingar. Alla  handlingar som kommer in eller skickas ut från en regionskola/landstingsskola är i princip allmänna och  tillgängliga för vem som helst. Handlingar som rör elevvårdande verksamhet är däremot sekretessbelagda. Det är också uppgifter som har att göra med enskilda personliga förhållanden  hos psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare. Om en kursdeltagare känner sig hotad och det är troligt att personen är förföljd kan den studerandes och nära anhörigas identitet, adress  och personnummer skyddas.

Gemensamma folkhögskoleaktiviteter

Schemabrytande aktiviteter som vi alla går på engagerar hela skolan och är återkommande inslag under läsåret. Vårt stående tema är ”Hållbarhet”.

Gemensamma regler

Vi respekterar skolans värdegrund.

Vi kommer i tid till lektionerna, samt är närvarande i all undervisning och i alla skolgemensamma aktiviteter på och utanför skolan. Se rubriken ”Närvaro och frånvaro”.

Vid sjukdom eller annan frånvaro, anmäler vi detta till expeditionen. Se  rubriken ”Sjukanmälan”

Rökning är endast tillåten på särskilt avsedda platser. Se rubriken ”Rökning”.

Rökelse och levande ljus ej får användas, vare sig i skolbyggnaderna eller på internatet, med tanke på brandsäkerheten. 

Vi tar av oss ytterkläderna när vi äter i matsalen.

Vi är aktsamma om skolans lokaler och boendet för att få en trivsam studiemiljö.

Google Suite for Education

Google Suite for Education är skolans pedagogiska lärplattform och här har du bl.a. din e-post och kommunikation med lärare och deltagare.

GTV

GTV är folkhögskolans filial. Där bedrivs YH-utbildningen ”TV-produktionsspecialist” i sina lokaler på Gundelvägen 8C i Gamleby. 

Högskoleprovet

Till vissa högskoleutbildningar är folkhögskolans urvalsgrupp så liten att man behöver konkurrera i högskoleprovets urvalsgrupp för att ha chans att komma in. Komplettera gärna dina behörigheter från folkhögskolan med att göra högskoleprovet som Universitet- och högskolerådet (UHR) anordnar. Det ökar dina chanser att komma in på högskola/universitet. Du kan göra ett prov/termin. Det bästa provresultatet de senaste 5 åren räknas. Högskoleprovet pågår under en hel dag och innehåller kvantitativa och verbala delar. Sista anmälan för hösten 2019 är 2 september och provdagen är den 20 oktober. Sista anmälan för våren 2020 är 3 februari och provdagen är den 4 april. Anmälan sker på www.studera.nu och kostar 450: -. Där kan du även träna på gamla prov. 

Informationsfika

Måndagsfikat 09.45 – 10.05 är  obligatoriskt för alla och serveras i matsalen. Här informeras om skolans aktiviteter, men även andra inslag välkomnas.

Internat

Skolan har 69 rum på internatet. Här blir du en del i gemenskapen och har möjlighet att utvecklas även under fritiden. Du bor i eget möblerat rum och delar hall med garderober, toalett och dusch. Alternativt rum med egen toalett och dusch. Det finns möjlighet att koppla in egen TV, dator och telefon. Trådlöst bredband ingår. Alla internaten har uppehållsrum med kök och bild/ljudanläggning som du har tillgång till och delar ansvar för. Du sorterar dina sopor, se rubrik ”Återvinning”. Tvättstuga finns på varje plan i internatet. Du bokar tvättid på bokningslistan. Internatet ligger naturskönt i sluttningen ner mot Gamlebyviken. På fritiden har du tillgång till skolans bibliotek, kanoter, idrottshall och bastu. Det är inte tillåtet att medföra någon typ av husdjur på skolans internat. Internatmöten är obligatoriska för alla boende.

Intyg

Vid kursslut efter fullgjort år får du ett intyg som visar vilken kurs du gått, samt vilka ämnen och timmar du studerat. Du kan även få ut ett behörighetsintyg om du tagit några behörigheter. På våra yrkesutbildningar utfärdas examensbevis vid godkänd examen. Under pågående studier eller vid studieavbrott kan du begära intyg över studieomfattning till t.ex. A-kassan. 

Kurator

Skolans kurator Niklas Schön finns till stöd och hjälp under läsåret. Vi kommer tillsammans överens om hur kontakten ska se ut. Telefon 072-239 47 61 eller e-post: niklas.schon@gamlebyfolkhogskola.se eller kom till kuratorsexpeditionen i Asken.

Lås

Skollokalerna är öppna under skoldagarna, men låses på kvällen och helgen. Skolans internat är alltid låst. Om du behöver gå in i skolan när den är låst använder du din tagg. Om du tappar bort din tagg eller hittar en tagg som inte är din kontaktar du  Mats eller Hillevi. Borttappad/ny tagg kostar 100 kronor.

Mat

Matsalens öppettider mån-fre
Frukost 07.30 – 08.45
Kaffe 09.45 – 10.05
Lunch 11.30 – 13.00
Kvällsmat 16.30 – 17.10 

Frukost ingår i serviceavgiften för boende på internatet, medan övriga deltagare som äter frukost på skolan betalar 40:- till expeditionen.

Förmiddagskaffe och lunch ingår som en del i skolans verksamhet för de långa kurserna och betalas via serviceavgiften. Kvällsmat ingår i internatares serviceavgift, för externatare kostar det 50:-. Betalning till expeditionen.

På helgerna lagar de deltagare som bor på skolans internat  sin mat själva. 

Avdrag för matkostnad medges vid minst fem sammanhängande arbetsdagars frånvaro, godkänd av skolan. Frånvaro som kan godkännas är när skolarbete utförs på annan ort, t.ex. gemensamma studieresor, praktik eller enskilda projektarbete, samt sjukfrånvaro.

Vid studieresa lämnar ansvarig lärare en lista till köket på vilka deltagare som reser med och mellan vilka datum resan varar.

NE

Digitala uppslagsverket NE (Nationalencyklopedin) finns på skolans alla datorer. Du kan skapa ett eget konto för att komma åt NE överallt där du har internet.

Närvaro och frånvaro

På skolans hemsida står hur du ska göra om du eller ditt barn är sjuk. Du anmäler sjukdom eller annan frånvaro via telefon, sms eller mejl. Är du sjuk över en helg ska ny  frånvaroanmälan göras på måndag morgon till skolan. Återanmäl dig till expeditionen när du är tillbaka på skolan igen. 

Det är viktigt att du alltid anmäler dig till Försäkringskassan när du är sjuk. Den tid du är sjuk  och har studiemedel räknar CSN inte in i det totala antalet veckor som du har haft studiemedel. De veckorna räknas inte heller med när CSN prövar om din studieperiod är godkänd hos CSN. Är du frånvarande längre än två  veckor ska läkarintyg lämnas till receptionen. 

För att få kursintyg, behörighetsintyg och studieomdöme krävs ett fullgjort år med minst 80%  närvaro. Hög frånvaro påverkar även dina möjligheter att få studiemedel från CSN i framtiden. En god närvaro på lektionerna ger arbetsro för hela klassen och vid frånvaro är din stol tom vilket i sin tur även påverkar gruppen, därför att du saknas.

Om du som deltagare har en total närvaro på mindre än 80% sker följande:

Handlingsplan vid hög frånvaro

Skolan har en särskild modell för att hantera en oroväckande hög frånvaro. Modellen ska hjälpa den studerande tillbaka till en högre närvaro. Modellen är uppbyggd i två steg:

Steg 1.  Information och åtgärd 

Din kontaktlärare informerar dig om situationen. Ni tittar gemensamt på frånvarostatistiken och  för ett samtal om orsaken till frånvaron. Efter samtalet fyller du och din kontaktlärare i en åtgärdsplan. Den ska hjälpa dig att nå en högre närvaro under en tvåveckorsperiod. I  planen, som du och kontaktläraren har ett exemplar av vardera, kommer ni överens om vad som ska  göras. Det finns fyra alternativ att välja mellan:

 • Du tar kontakt med skolans kurator om orsaken till frånvaro främst är kopplad till hur du mår (psykisk ohälsa).
 • Du kontaktar skolans specialpedagog om du främst behöver stöd med att hänga med i undervisningen (lärandeproblem).
 • Du kontaktar skolans husfar om du främst har problem runt ditt internatboende eller din fritid.
 • Om inget av alternativen ovan känns relevant kan du och din kontaktlärare besluta om annan åtgärd.

Steg 2.  Avstämning och beslut

Efter att den tidsbestämda perioden i åtgärdsplanen har gått ut gör du och din kontaktlärare en avstämning för att kolla om närvaron har förbättrats. Om närvaron har blivit rejält förbättrad är allt bra (grönt ljus). Om närvaron är oförändrad eller marginellt bättre görs en ny avstämning efter 2 veckor (gult ljus). Om närvaron har blivit sämre så ber din kontaktlärare rektor eller biträdande rektor att skicka ett brev där du meddelas att du avskiljs som studerande (rött ljus). Skolan anmäler studieavbrott till CSN och dina studiemedel upphör.  

Åtgärdsplanen är ingen förutsättning för ett avskiljande. Avskiljande p g a hög frånvaro kan ändå göras, även om åtgärdsplan/kontrakt inte är underskrivet av den studerande.

Parkering

Parkeringsplatser finns på skolområdet och strax före uppfarten till Gamlebygymnasiet. Vid platsbrist, använd parkeringen vid Gamleby folkpark 100 meter bort. En del av parkeringen framför skolan är enbart för personal där parkeringstillstånd behövs. Bilägare ska fylla i en lista med namn och bilnummer så vi kan kontakta ägaren om man till exempel glömt billjusen på eller vid snöröjning på parkeringen.

Posten

Brevlådan för utgående post finns vid skolans huvudentré. Den töms klockan 14.00 måndag till fredag. Ankommande post läggs ut i den vita lådan mittemot expeditionen omkring klockan 11.00 måndag till fredag.

Rabattkort

Du kan få studentrabatt på SJ resor m.m. Rabattkort kan beställas både från studentkortet.se och mecenat.se. Gäller inte Etableringskursen eller Kompassen.

Reception

Receptionens öppettider är måndag till fredag 08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00. I receptionen finns assistent Hillevi Eriksson.

Rökning

Rökfri zon utanför skolans alla entrédörrar. Rökning på skolområdet är endast tillåten vid askkopparna utanför Häggen, konferensen, pannrummet samt i ”rökrutan” utanför gymnastiken.  Detta gäller även när det regnar eller snöar.

SchoolSoft

Schoolsoft är folkhögskolans administrativa system där du kan se din frånvaro och studieplanering.

Sjukanmälan

Om du är sjuk

 • Sjukanmäl dig före klockan 08:45 till skolan på telefon 0493-13100 eller e-post info@gamlebyfolkhogskola.se. Det är bra om du också meddelar din kontaktlärare.
 • Sjukanmäl dig till Försäkringskassan här.

Det är viktigt att du sjukanmäler dig både till Folkhögskolan och Försäkringskassan redan första dagen. Läkarintyg krävs efter två veckors sjukdom. Mer information hittar du hos CSN. CSN kollar dina godkända sjukperioder hos Försäkringskassan. De påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

Om ditt barn är sjukt

 • Anmäl vård av barn till skolan på telefon 0493-13100 eller e-post info@gamlegyfolkhogskola.se. Det är bra om du också meddelar din kontaktlärare.
 • Anmäl vård av barn till CSN på telefon 0771-27 60 00 eller e-post här

Du ska skicka in blanketten  ”Anmälan och försäkran vid tillfällig vård av barn” inom två veckor till CSN Postservice, 83381 Strömsund. Godkända ”Vård av barn” perioder hos CSN påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

Tillbaka på skolan eller ny frånvaroanmälan

Återanmäl till expeditionen när du är tillbaka på skolan igen. Är du borta så att det blir över en helg skall ny frånvaroanmälan göras på måndag morgon till skolan.

Skolteam

I skolteamet finns särskilt stöd att få vid problem som rör svårigheter att klara studierna eller att hantera relationer till kamrater i klassen, på internatet eller i andra sammanhang. I skolteamet finns special- och socialpedagogiskt stöd, samt boendestöd på internatet. Se rubrik ”Närvaro och frånvaro”.

Sopsortering och återvinning

På skolan arbetar vi tillsammans för en hållbar miljö. Alla på skolan sorterar sina egna sopor i de sorteringsstationer finns i  skolbyggnaderna och på internatet. Miljöstation finns utanför huvudbyggnaden utanför vaktmästeriet, se karta. 

Studeranderåd

I studeranderådet finns representanter från alla klasser. Studeranderådet är deltagarnas diskussions- och beslutsorgan. Studeranderådet för alla kursdeltagarnas talan, arrangerar skolgemensamma aktiviteter och har möjlighet att utse representanter som finns med i lärarrådet. 

Studeranderätt

Demokrati och inflytande är viktigt. Du kan påverka främst genom att medverka aktivt i klassråd och studeranderåd.

Vi följer Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard. Om du, som går en lång kurs, tycker att skolan har behandlat dig orättvist eller undanhållit information kan du vända dig i följande ordning till:

1.   Lärare

2.   Rektor

2.   Folkhögskolans styrelse

3.   Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

FSR:s uppgift är att stärka de folkhögskolestuderandes rättsliga standard. FSR består av företrädare för RIO, SKL, studerande samt en oberoende jurist. De tar upp ärenden som berör följande:

Information innan kursdeltagaren är antagen och vid kursstart. Deltagarinflytande och studeranderätt. Avgiftsfri undervisning. Intyg. Om en kurs upphör eller ställs in. Utvärdering. Försäkringar. Avstängning, avskiljning eller andra disiplinära åtgärder. Arkiv- och sekretessregler.

Folkhögskolans beslut om studieomdöme och behörigheter kan inte prövas av FSR. Folkhögskolan faller under förvaltningslagen, offentlighetsprincipen, sekretesslagen och arbetsmiljölagen.

Mer information finns i Gamleby folkhögskolas studeranderättsliga standard. (länk) 

Studieavbrott

Vid studieavbrott sker normalt ett uppföljningssamtal med kontaktläraren. Både skolan och deltagaren ska rapportera studieavbrottet till CSN. 

Studieomdöme

På Allmän kurs sätts ett studieomdöme på alla som har fullgjort Allmän kurs gymnasienivå, men skolan har även möjlighet att sätta studieomdöme på Allmän kurs grundskolenivå. Du väljer om det ska utfärdas på ditt intyg. Studieomdömet är en  sammanfattande bedömning av din studieförmåga och grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare. Studieomdömet har sju skalsteg från 1 (mindre god) till 4 (utmärkt) och ska beskriva:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

För att få studieomdöme måste minst hälften av studierna omfatta allmänna teoretiska ämnen.  Det innebär minst 10 timmar i veckan fördelat på minst 4 olika ämnen. I händelse av att det står  och väger mellan två siffror i omdömet bedömer lärarna även närvaro och engagemang i övriga ämnen och i de gemensamma aktiviteterna. För att få studieomdöme måste du också ha minst är 80% närvaro i undervisningen. Studieomdömet kan inte överklagas men du har möjlighet att begära omprövning hos skolan.

Studie- och yrkesvägledning

Vill du prata om studievägar, ansökningsförfarande, CSN, hör av dig till Eva Grenfeldt på tel. 0493-131 15, eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se eller kom till SYV-expeditionen i nedre korridoren. 

Telefon

Telefon som får användas för skolarbete finns i nedre dagrummet. Nyckel hämtas i receptionen.

Utrymning av skolan

Vid t.ex. brand utrymmer alla omedelbart den lokal som de vistas i, larmar och går till uppsamlingsplatsen som är belägen på andra sidan Loftagatan, se karta. Om man befinner sig utanför huvudbygganden, utomhus, på internatet eller t.ex. i gymnastiksalen, så går man närmaste uteväg till uppsamlingsplatsen, d.v.s. man går INTE genom skolbyggnaden. 

Utvärdering

Under kursens gång sker regelbundet återkommande muntliga utvärderingar i samtal med  ansvarig lärare. Lärargruppen och skolledning diskuterar också regelbundet hur utbildningen i  kurserna fungerar i särskilda kurskonferenser. Åtgärder vidtas i de fall där det är aktuellt.

Vid terminsslut höst och vår sker en mer omfattande skriftlig utvärdering, vanligen webb- baserad. Du fyller i en enkät som handlar om hur du upplever att vi har följt skolans  måldokument och hur verksamheten har fungerat. 

I den enskilda kursen gör läraren en egen utvärdering som tar upp dina upplevelser i  klassrumssituationen, din egen utveckling och utvecklingen av dina kunskaper i det specifika  ämnet. Utvärderingarna återkopplas till din grupp där ni diskuterar utfallet och föreslår förändringar. Skolan behandlar sedan utvärderingarna i särskilda planeringskonferenser i slutet  av läsåret för eventuella förändringar inför nästa läsår.

Vilrum

Vilrum finns i Furan 7-9. Nyckel hämtas i receptionen.